เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส - Sale Support (จ.นนทบุรี)

วันที่: 15 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 11000

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส – Sale Support (จ.นนทบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของหน่วยธุรกิจ (Business unit)

    ร่วมวางแผนโครงการ  นำเสนองบประมาณและแนวทางดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลทางเลือกในการลงทุน และประเมินทางเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ

    สร้างฐานข้อมูล  พัฒนาโปรแกรม

    ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบร่วมกับผู้จัดการโครงการ

    จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ Software ที่พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งานและอ้างอิงในการพัฒนาต่อยอดของ Software

    ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระดับต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี และดูแล ปรับปรุงรักษา พัฒนา Software ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

    ประสานงานกับ Outsource รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีจากบริษัทเหล่านั้น

    ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนา Software ใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ทำงานการพัฒนา Application และรายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

     มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Hardware และ Software

     มีความสามารถในการจัดการ Database ได้อย่างดี

     มีความสามารถในการสอนงานต่อได้

     มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

     มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

     มีความสามารถในการประสานงานและเจรจากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: