แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

วันที่: 3 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 70000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การเกษตร สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า พัฒนาการใช้น้ำกากส่าในการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การใช้น้ำกากส่าในการเกษตรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • รวบรวมข้อมูลสถิติ ควบคุมติดตามการใช้น้ำกากส่าในการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามการกำจัดน้ำกากส่าโดยการทำปุ๋ยหมัก ระบบลานตากและใช้ในการเกษตร ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • นำเสนอการปรับปรุง พัฒนา ระบบกำจัดน้ำกากส่าเพื่อให้โรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ทุกระบบ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฯ และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทกำหนด
 • ทำกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น 5ส, ความปลอดภัย, Kaizen ฯลฯ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เกษตร, สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม, ชีววิทยา
 • มีความรู้ความชำนาญในการบำบัด/การกำจัดน้ำกากส่า
 • มีไหวพริบและการตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการบำบัด/การกำจัดน้ำกากส่า
 • มีทักษะในการใช้งาน Program Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานบำบัด/การกำจัดน้ำกากส่า
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและสร้างทีมงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับพอใช้งานได้เพื่อใช้ในการศึกษาคู่มือสนับสนุนอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถาม

                                             คุณทวีวรรณ กอเจริญ, คุณสุพัตรา ฤโณปการ   โทร. 032-741-761-2 ต่อ 2016

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110