ผู้จัดการพัฒนาและปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

ผู้จัดการพัฒนาและปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแนวทาง ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานขาย (Sales) และสนับสนุนการขาย (Sales Support) ที่ใช้ในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนการศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจ (Business Needs and Requirements) เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ในปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน
 • ออกแบบวางระบบการทำงาน ร่วมกับทีมขายและสนับสุนนการขาย ในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ , Microsoft Office ฯลฯ
 • ตรวจสอบการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง
 • ตรวจสอบการจัดทำและปรับปรุงระเบียบ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการทำงานภายใน (Internal Process) ที่เกี่ยวข้องกับงานขายและสนับสนุนการขาย ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน
 • รับผิดชอบวางระบบงาน Internal Audit สายบริหารการขาย กำหนดวิธีการ ขั้นตอน จัดทำคู่มือให้ Update กับสภาพการดำเนินธุรกิจ และอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการฝึกอบรมกระบวนการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวมถึงการเป็นวิทยากร (Functional Trainer) ในการฝึกอบรมและประเมินผลการสอน เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
 • วางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการ ในการดำเนินการจัดทำระบบงบประมาณประจำปีของสายบริหารการขายร่วมกับผู้บริหารงานขาย สนับสนุนการขาย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำงบประมาณแบบ Bottom Up มีความถูกต้อง สอดคล้องเป็นไปตามกลยุทธ์การขาย และการส่งเสริมการขายในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ควบคุมและปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ (Template) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานขาย (Sales) และสนับสนุนการขาย (Sales Support) เพื่อสะดวกและง่ายในการใช้งาน
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารบัญชีการเงิน อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะทางด้านการใช้ computer
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: