ผู้ช่วยผู้จัดการขาย - HOD (HORECA)

วันที่: 1 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

  • กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง  HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ รวมทั้งควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • กำหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในกลุ่ม HOD เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่าย  ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และร้านค้าระดับพรีเมี่ยม
  • รับผิดชอบแผนงานสื่อสารแผนงานส่งเสริมการขายของช่องทาง HOD ให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ตราสินค้า และถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
  • วางแผนควบคุมคุณภาพของสินค้า คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ ให้พร้อมบริการ และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดแผนควบคุมงบประมาณ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
  • ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง  HOD เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาและกำหนดแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมวิเคราะห์และทบทวนแผนการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าในช่องทาง HOD เพื่อพัฒนากิจกรรมและเพื่อสร้างโอกาสในการผลักดันยอดขาย (Sales Drivers) ในครั้งต่อไป
  • ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านส่งมอบสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าช่องทาง HOD ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
  • บริหารทีมงาน ให้คำปรึกษา พัฒนา และประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: