ผู้ช่วยผู้จัดการข้อมูลและสถิติ

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

·  กำกับดูแล ตรวจสอบ และจัดทำรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เช่น รายวัน,รายเดือน,รายปี และเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลัง และเป้าหมาย เพื่อเสนอผู้บริหาร

·  ประสานงานกับหน่วยงานสาขา  บจก.ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง บจก.ช้างอินเตอร์ บจก.แคชแวนเมนเนจเม้นท์ บจก.โมเดิรน์เทรดเมนเนจเม้นท์ และสำนักสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Lake) ให้จัดทำรายงานแบบ Automate และ Real-Time

·  ติดตาม ประมวลผล การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Data Lake) และพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

·   อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านสถิติ  สถิติประยุกต์ บัญชีการเงิน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติอย่างน้อย 3ปี
  • มีทักษะทางด้านการใช้MS Officeโดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: