แชร์ตำแหน่งงานนี้

ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการงานสนับสนุนการขาย

วันที่: 18 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานร่วมกับทีมพัฒนา
•    ทดสอบระบบที่พัฒนาให้มีคุณภาพก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้งาน
•    ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบงาน
•    จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
•    เป็นวิทยากรในการอบรม
•    จัดทำแบบสอบถาม สรุปผลและประเมินผลการอบรม
•    หาขั้นตอน และกระบวนการใหม่ๆที่เหมาะสม เพื่อมาปรับปรุงในการอบรม และถ่ายทอดความรู้ให้กับ   ผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
•    อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย      

คุณสมบัติ
•    ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
•    มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
•    มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และสอนงานได้เป็นอย่างดี
•    มีทักษะทางด้านการใช้  computerอย่างดี
•    มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
•    มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล