ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบ-เว๊บแอพพลิเคชั่น

วันที่: 18 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา และวิเคราะห์ระบบงานขาย (Sales) และสนับสนุนการขาย (Sales Support) ที่ใช้ในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนการศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจ (Business Needs and Requirements) เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ในปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน
 • ให้คำแนะนำ ออกแบบวางระบบการทำงาน ร่วมกับทีมขายและสนับสุนนการขาย ในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นเพื่อกำหนดแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบและส่งมอบ Application บน Web platform
 • ค้นคว้าและสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท ทางด้าน IT, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็ปไซต์โดยใช้ HTML, PHP, CSS, ASP.net หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล ช่น SQLite, MS SQL หรือ MySQL
 • มีประสบการณ์ใน Web API, Web Service, JSON หรือ RESTFUL
 • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวผู้อื่นเป็นอย่างดี

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: