ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย

วันที่: 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการจัดอบรมให้หน่วยงานโดยร่วมศึกษา ทบทวน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานขาย (Sales) และสนับสนุนการขาย (Sales Support) ที่ใช้ในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนร่วมศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจ (Business Needs and Requirements) เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อจัดทำเป็นคู่มือหลักสูตรการอบรม
 • แต่งตั้งวิทยากรหลักดำเนินการอบรมแต่ละหลักสูตร และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมงานเมื่อทำการฝึกอบรมทั้งนอกและในสถานที่
 • ศึกษาทำความเข้าใจแต่ละหลักสูตรพร้อมทำการทดสอบสื่อการอบรม ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ
 • ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการอบรมทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม
 • วิเคราะห์ทางเลือก ส่วนดี ส่วนเสีย ของงานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษาวิธีการอบรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมติดตามผลหลังการอบรม ตอบคำถาม ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา เมื่อมีการร้องขอ
 • ร่วมปรับปรุงระบบการทำงานกับทีมขายและสนับสนุนการขาย ในการศึกษาและนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ, Microsoft Office ฯลฯ
 • ตรวจสอบและแนะนำการจัดทำเอกสารคู่มือการอบรมให้เหมาะสม
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ  สถิติประยุกต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานสาขาต่าง ๆ บริหารงาน อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะทางด้านการใช้ computer
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: