ผู้ช่วยผู้จัดการ OMT (BKK)

วันที่: 11 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    บริหารพื้นที่การขายในร้านค้า Modern Trade ท้องถิ่น (OMT) สาขาภูมิภาค ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการกระจำยสินค้าเข้าร้านค้า/ห้าง

→    จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด  สำหรับสินค้าทุกชนิดของบริษัท ตามแนวทางแผนการตลาดของแต่ละสินค้า

→    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า Modern Trade ท้องถิ่น (OMT)

คุณสมบัติ

‒     ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

‒     มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 6 ปี โดยต้องผ่านการบริหารงานขาย และ/หรือส่งเสริมการขาย FMCG ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี ในช่องทาง Supermarket หรือ Modern Trade ท้องถิ่น

‒     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

‒     มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดต่อสอบถาม

คุณธิดารัตน์ นาคประเสริฐ                 โทร. 02-785-5555 ต่อ 4645

คุณอังคณา ไกรวงศ์                          โทร. 02-785-7878 ต่อ 7220

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: