แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุม (ในประเทศ)

วันที่: 23 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Khlong Toei, TH, 10110

บริษัท: ThaiBev Group


URGENTLY REQUIRED !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ


สนับสนุนงานกำกับดูแล

 1. จัดทำและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับไตรมาสต่างๆ (Closed Window Period)
 2. จัดทำและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย (Change of Interest)
 3. ประสานงานกับส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย ให้ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัท

 

สนับสนุนงานจัดประชุมและงานเลขานุการ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสำนักงานงานจัดประชุมและงานเลขานุการ
 2. Update ตารางการประชุมของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และบริษัทในเครือให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนัก
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมที่จัดทำขึ้นให้ครบตามจำนวนผู้เข้าประชุม
 4. สนับสนุนการบันทึก และรวบรวมสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และบริษัทในเครือ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 

งานประสาน งานเอกสารทั่วไป และงานสารบบ

 1. ดูแล ควบคุม และออกแบบระบบเอกสารภายในของสำนัก สะดวกต่อการค้นหา และมีความปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและถูกต้อง (หากจำเป็น)
 2. ร่างหนังสือประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้างานสนับสนุนงานผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการสำนัก และผู้จัดการสำนักงานประสานงานกับสมาคม
 3. ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม และการต่ออายุสมาชิกของเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

 

คุณสมบัติ
 

Educations Background (การศึกษา)
•    ป.ตรี ด้านกฎหมาย (ถ้ามีปริญญาโททางด้านกฎหมายหรือมีวุฒิเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)
•    ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

 

ติดต่อสอบถาม
คุณกฤตนู กุลธนภักดี โทร.02-078-5986

 

สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์  62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110