เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินและพัสดุ

วันที่: 5 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินและพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    ตรวจนับและตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี

    จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลทรัพย์สินและการครอบครองให้เป็นปัจจุบัน

    จัดทำคำอธิบายและทำรับทรัพย์สิน

    ดำเนินการโอนทรัพย์สินตาม Cost Center

    ติดตามประสานงานกับหน่วยงานบัญชีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    จัดทำข้อมูลและรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพย์สินและพัสดุอย่างน้อย 3 ปี

    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและพัสดุ และงานบัญชีทรัพย์สิน

    สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้

    สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้

    สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

ติดต่อสอบถาม

คุณจันจิรา โฉมช่วย โทร. 027855555 ต่อ 4223

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: