เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

วันที่: 6 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

<span lang="TH" style="margin: 0px; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 22pt;">เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">หน้าที่ความรับผิดชอบ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ในระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP Module FI

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของหน้างาน และสำนักงานใหญ่

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">รวบรวม และตรวจความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน     เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเงิน

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จัดทำใบสำคัญรับ  บันทึกรายการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไป  บันทึกรายงานปรับปรุงทางบัญชี  ในระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">บันทึกรับสินค้า และทรัพย์สินที่ซื้อ  ในระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP Module MM

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ออกใบกำกับภาษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้  ในระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP Module SD

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">สำรวจและติดหมายเลขรหัสทรัพย์สิน  ให้ตรงกับรายการในทะเบียนทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักบริการกลาง

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ติดตามเอกสารและประสานงานข้อมูลทางบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ทันเวลากับการปิดบัญชี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จัดทำทะเบียน  เก็บรักษาเอกสารทางบัญชี  ให้ง่ายต่อการค้นหา

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">คุณสมบัติ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ปริญญาตรี  สาขาบัญชี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จบการศึกษาใหม่  หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบัญชี  และระบบ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">SAP Module FI,SD,MM

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">Excel, Word เพื่อจัดทำรายงาน

<span lang="TH" style="margin: 0px; padding: 0in; border: 1pt windowtext; border-image: none; color: rgb(35, 38, 41); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 20pt;">ติดต่อสอบถาม

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(35, 38, 41); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">คุณไปรยา หนุนเพชร โทร. <span style="margin: 0px; color: rgb(35, 38, 41); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">02-758-5555 ต่อ 7212

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">สำนักทรัพยากรบุคคล

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">ชั้น <span style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: