เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ในระบบ SAP Module FI

    บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของหน้างาน และสำนักงานใหญ่

    รวบรวม และตรวจความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน     เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเงิน

    จัดทำใบสำคัญรับ  บันทึกรายการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ SAP

    จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไป  บันทึกรายงานปรับปรุงทางบัญชี  ในระบบ SAP

    บันทึกรับสินค้า และทรัพย์สินที่ซื้อ  ในระบบ SAP Module MM

    ออกใบกำกับภาษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้  ในระบบ SAP Module SD

    สำรวจและติดหมายเลขรหัสทรัพย์สิน  ให้ตรงกับรายการในทะเบียนทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักบริการกลาง

    ติดตามเอกสารและประสานงานข้อมูลทางบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ทันเวลากับการปิดบัญชี

    จัดทำทะเบียน  เก็บรักษาเอกสารทางบัญชี  ให้ง่ายต่อการค้นหา

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี  สาขาบัญชี

    จบการศึกษาใหม่  หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

    มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบัญชี  และระบบ SAP Module FI,SD,MM

    มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  Excel, Word เพื่อจัดทำรายงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณไปรยา หนุนเพชร โทร. 02-758-5555 ต่อ 7212

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: