เจ้าหน้าที่บัญชี

วันที่: 14 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→รวบรวมเอกสารสำคัญด้านบัญชีและตรวจสอบเบื้องต้นและจัดทำรายละเอียด  ข้อมูลเสนอผู้ที่รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลา

→จัดทำรายงานเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง

→ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามแผนงานที่กำหนด

→บันทึกรายการบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ต้องจัดทำรายงาน

→จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและรายงานต่างๆ  ให้สามารถค้นหาได้ทันเวลา

→งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

→ปริญญาตรี สาขาบัญชี

→มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและภาษีอากร จะได้รับการพิจารณา

→มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

→มีความรู้ด้านภาษีอากร

ติดต่อสอบถาม

คุณอังคณา ไกรวงศ์                   โทร. 02-785-555 ต่อ 7220

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: