Graphic Specialist-แคชแวน-อาคารอีสท์วอเตอร์ กรุงเทพฯ

วันที่: 13 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

Graphic Specialist-แคชแวน-อาคารอีสท์วอเตอร์ กรุงเทพฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ออกแบบสื่อ  โปรโมชั่นราคาสินค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย / POSMs ของทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า(Spirit, Beer, Non-Al)  ในช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีก Cash Van (501-507)

    ออกแบบสื่อ กิจกรรมพนักงาน / การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

    ออกแบบสื่ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    ติดต่อประสานงานการผลิตสื่อกับ Supplier กำหนดระยะเวลาในการผลิตงาน พร้อมกับติดตามลำดับขั้นตอนจนเสร็จสิ้น

    ตรวจเช็คคุณภาพงานของ Supplier ตามความต้องการที่กำหนด

    เก็บบันทึก รวบรวมชิ้นงานออกแบบ และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   ‒     จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการออกแบบ,กราฟฟิค,ศิลปกรรมศาสตร์,นิเทศศาสตร์

   ‒     มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   ‒     สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี

   ‒     สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้

   ‒     สามารถเขียนบทความได้ (Copywriting)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกิตติ ทวีบุญญาภา                       โทร. 02-785-5555 ต่อ 4723

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: