Purchasing Officer

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    งานด้านข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการซื้อ ทำรายงานการซื้อ การรับของ วิเคราะห์ราคา Update ข้อมูลนำข้อมูลจากระบบ SAP  มาวิเคราะห์ข้อมูลด้านจัดซื้อ เช่น รายงานจำนวนการซื้อ การส่งขอ รายงานการรับของ วิเคราะห์ราคาสินค้า

    นำเสนอรายงานผู้บริหาร ประจำเดือน ประจำปี

    บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในระบบ  ด้วยความถูกต้อง (ใช้ระบบ Program Web PR สามารถมาพัฒนาฝึกสอนการใช้งานได้ )

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ขอซื้อ ,บ.แพนฯ (ตัวแทนซื้อ),ผู้ขาย (Vendor) ,ฝ่ายบัญชี และ การเงิน เป็นต้น

คุณสมบัติ

    จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ สถิติธุรกิจหรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    สามารถใช้งาน Microsoft ได้ดี

    สามารถใช้งาน Excel อย่างดี ทำ Pivot ได้ เขียนสูตรได้ ดึงข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ได้

    สามารถใช้งาน Power point ได้ดี นำเสนอข้อมูลได้ดี

    สามารถให้ Power BI  หรือ SAP ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    สามารถวิเคราะห์งานได้ นำเสนอรายงานได้ สร้างรูปแบบรายงานเพื่อนำเสนอได้

    สามารถอ่านภาษาอังกฤษ ได้ดี

    สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

ติดต่อสอบถาม

คุณจันจิรา โฉมช่วย โทร. 02-785-5555 ต่อ 4223

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: