Senior Customer Management Officer - POSM

วันที่: 7 ก.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

URGENTLY REQUIRED !!!

Senior Customer Management Officer - POSM

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    การจัดทำเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดทำเอกสารการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ดูแลระบบงานเอกสาร จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มร้านค้า ยอดขาย ข้อมูลการขายในช่องทาง HORECA

    จัดทำรายงาน สถิติ สรุป จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบข้อมูลการขายจากช่องทาง HORECA จากสาขา

    สนับสนุนข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดเตรียม ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

    จัดทำเอกสารและควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของหน่วยงานเทรดมาร์เก็ตติ้ง

    ประสานงานในการเบิก-จ่ายเงินและจัดทำเอกสารการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    บันทึก สรุปค่าใช้จ่าย และงบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนงาน

    ประสานงานกับทีมขายในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

    ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานของสาขา ในด้านการบริหารการขาย

คุณสมบัติ

      ปริญญาตรีด้านการตลาด สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      มีประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมการขายและ/หรือประสานงานขาย/ตลาด อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

      มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

      มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์รายงาน ข้อมูลเปรียบเทียบ

      มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

      มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์

      มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

      มีความละเอียดรอบคอบ

      มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

      มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

      มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยะพัฒน์ วงศ์สินอุดม                โทร. 02-785-5555 ต่อ 5577

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: