Senior Logistics Analysis Officer

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

Senior Logistics Analysis Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ตรวจสอบและติดตามงานการวิเคราะห์พร้อมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการรายงานผลของกลุ่มงานปฎิบัติการ ภาคการกระจายสินค้า

    ตรวจสอบและติดตามงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ตรวจสอบและติดตามหรือกำหนดกรอบแนวทางในการนำเสนอผลการวิเคาระห์การดำเนินงานเพื่อประกอบการวางแผนและการทำงานของส่วนงานปฎิบัติการ

    ควบคุมและติดตามการรายงานผลเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำหนดรูปแบบมาตรฐานหลังจากการนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาระบบขนส่ง คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ควบคุมและสนับสนุนงานโครงการการวิเคราะห์ลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าหรือการเก็บสินค้า

    สนับสนุนการวิเคราะห์และปฎิบัติงานโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาองค์กรตามนโยบายในแต่ละปี

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี โท หรือเทียบเท่าวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

     ปริญญาตรี โท หรือเทียบเท่าสถิติ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ

    มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เศรษฐศาสตร์4-6ปีหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์

ติดต่อสอบถาม

คุณจันจิรา โฉมช่วย  โทร. 02-758-5555 ต่อ 4223

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: