หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป

วันที่: 27 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Huai Khwang, TH, 10310

ขอบเขตความรับผิดชอบ

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ:

• ร่วมจัดทำแผนการดาเนินงานทางด้านบัญชีทั่วไป ให้ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้

การบริหารงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ:

• นำเสนอกระบวนการทำงานและความต้องการในการ พัฒนาระบบ ERP ให้สอดคล้องกับกระบวนการและ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การใช้ระบบ

• ร่วมทดสอบการใช้งานระบบ ERP เพื่อให้ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

การจัดทำและควบคุมบัญชี:

• ควบคุมการบันทึกบัญชีทั่วไป ตั้งแต่การบันทึก ตรวจสอบ กระทบยอด และสรุปบัญชีลงในระบบ ERP ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

• ควบคุมการจัดทำข้อมูล GL และรายงานทางบัญชี ตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง

• ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงาน Managerial Accounting เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานปิดบัญชีสิ้นเดือน รวมถึงควบคุมกระบวนการจัดทา Group Consolidation

• ตรวจสอบการจัดทำเอกสารรายการปรับปรุงบัญชี ประจาเดือนตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง

• ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีธนาคารประจาเดือน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

•ตรวจสอบการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลในการ ทำธุรกรรมทางด้านภาษี เพื่อดำเนินการนาส่งภาษีทุก เดือนของกลุ่มบริษัท โรงงานและสาขา

• ตรวจสอบจัดทำรายงานทางด้านภาษี เพื่อใช้ในการ บริหารการดำเนินธุรกรรมทางภาษี

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: