หัวหน้าแผนกบัญชีเบียร์

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: LAK SI, TH, 10210

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

2. กำกับดูแล- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี และเอกสารนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดูแลและตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณ ตามนโยบายของผู้บริหาร

4. ควบคุม ดูแลเอกสารบัญชี การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

5. ตรวจสอบเอกสารทางด้านภาษีอากร และนำส่งภาษีภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

6. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงานทางด้านบัญชีแก่สำนักงานใหญ่และผู้ตรวจสอบบัญชี

7. ตรวจนับสินค้า ทรัพย์สิน อุปกรณ์เบียร์สด ภาชนะบรรจุ ตามแนวนโยบายบริษัทฯ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาบัญชี

มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีมาก่อน อย่างน้อย 3 ปี

มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มีทักษะทางด้านการใช้ computer

มีความรู้ด้านระบบงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี

มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและการแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชี

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร โทร. 02-758-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: