หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support

วันที่: 26 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: LAK SI, TH, 10210

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Slaes Support

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของสินค้ารายชนิด

    รวบรวมข้อมูลยอดขาย ประจำเดือน/สะสม เพื่อเปรียบเทียบต่อเดือนต่อปี ของจังหวัด

    รวบรวมและจัดทำเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละสายงาน TT, On ,CV

    รวบรวมและจัดทำยอดขาย แยกชนิด ประจำวัน/ประจำเดือน เพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์

    รวบรวมประมาณการขายขายเพื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจริง

    รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์

    รวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจากรายงานของแต่ละสายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร

    รวบรวม สรุป วิเคราะห์ กิจกรรมต่าง

    จัดทำเงินจูงใจ

    จัดทำข้อมูลจากระบบ BSS , ระบบ VSA , ระบบPAM

    รวบรวมข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้าของแต่ละสายงาน

    รายงานสินค้าคงเหลือ – อายุเบียร์ เอเย่นต์/ซับเอเย่นต์ รายSKU

    รวบรวมข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้าของแต่ละสายงาน

    ร่วมจัดทำประมาณการขายตามงบประมาณ

    วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 2 ปี

     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: