หัวหน้าแผนกการเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Muang, TH, 83000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบยอดเงินโอน และรายงานการโอนเงินของสาขา รวบรวมรายงานการเงินส่งทางสำนักงาน  รวมทั้งตรวจสอบการ
    รับเงินจากการขายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายการขาย

2. ตรวจสอบ Statement ทางระบบ e bank และนำเงินที่ได้จากลูกค้า แจ้งหน่วยงานสั่งจ่ายสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

3. โอนเงินให้สำนักงานใหญ่แสงโสมทุกเช้าและบ่าย เพื่อให้สำนักงานใหญ่นำเงินไปปิดวงกู้ และต้องบริหารจัดให้มีเงิน
    เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในสาขา

4. ดูแลเบิก-จ่ายเงินสดย่อยในแต่ละวัน แล้วแต่ขนาดจังหวัด จ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยขายจากเงินสดย่อย และเบิกชดเชยเงินสดย่อย

5. จัดทำ payroll จ่ายเงินเดือนพนักงานในสาขา

6. ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

7. ตรวจเช็ครอบเวลาการชำระหนี้ของหน่วยงานออนเทรด

8. ตรวจสอบ งบการเงินและรายงานเอกสารทางการเงินต่างๆ   เอกสารการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง การนำเงินจาก
    การขายเข้าบัญชี ธนาคารของบริษัททุกวันทำการ  การรับเงินจากการขายให้ครบถ้วนถูกต้องตามนโยบายการขาย

9. รวบรวมรายงานการขาย และกำกับการขายให้เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบาย รวบรวมงบการเงินส่งให้ทางสำนักงาน
    ใหญ่ โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางบัญชีและการเงิน ภายในกลุ่มไทยเบฟฯ

10. ยื่นภาษีและจ่ายภาษี โดยเฉพาะ ภงด 1 , 3 , 53  ภพ 30  ฯลฯ

11. ปฏิบัตงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาการเงิน

มีประสบการณ์ในงานด้านการเงินมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี

มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มีความเข้าใจในระบบขั้นตอนการทำงาน

มีทักษะในการวางแผน การวิเคราะห์

มีทักษะทางด้านการใช้ computer

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร โทร. 02-758-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: