Sales Manager - On Trade

วันที่: 6 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Muang, TH, 84000

- วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทาง และดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า  เพื่อนำมาวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันสินค้าให้มีจำหน่ายในช่องทางที่รับผิดชอบ

- กำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล  เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายสินค้าและกระตุ้นการบริโภคสินค้าของบริษัท รวมทั้งเป็นการช่วยสร้างธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการ

- วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางที่ดูแล และนำเสนอแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อผู้บริหาร

- กำกับและบริหารทีมงานรวมไปถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: