หัวหน้าแผนกธุรการเบียร์-Sales Support-ขอนแก่น

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Mueang Khon Kaen, TH, 40000

หัวหน้าแผนกธุรการเบียร์-Sales Support-ขอนแก่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ติดตาม  ปรับปรุง  ฐานข้อมูลทรัพย์สินในภาคการขายที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ

    ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนการขาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการดูแลที่ดิน การก่อสร้าง การเช่าอาคารสำนักงาน การจัดซื้อการจัดหา  การใช้งาน สาธารณูปโภค  เครื่องใช้สำนักงาน  อุปกรณ์ในการทำงาน (โทรศัพท์, รถยนต์ Fleet Card )

    ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพย์สินรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร

    จัดทำเอกสารขออนุมัติจากหน่วยงานสาขาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

- เอกสารการตัดบัญชีสินค้าตัดแตกชำรุด สินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าล้าสมัย

- เอกสารการตัดบัญชีทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

- เอกสารขอจำหน่ายซากทรัพย์สิน

   ตรวจสอบการครบกำหนดการประกันภัยทรัพย์สิน อาคาร อาคารสำนักงาน รถยนต์ ฯลฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อสัญญาประกันภัย

    ตรวจสอบ ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ

    ดูแล จัดเตรียม ที่พัก อุปกรณ์ทำอาหาร เครื่องครัว เครื่องนอนพนักงาน

    กำกับ ดูแล การเข้าพักอาศัยของพนักงานในที่พักบริษัทจัดให้ รวมถึงการใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

    กำกับ ดูแล งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสำนักงาน

    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     ประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารงานทรัพย์สิน และธุรการอย่างน้อย 3 ปี

   ‒     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

   ‒     มีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบขององค์กร เป็นอย่างดี

   ‒     มีความรู้ในการดูบริหารสำนักงาน การประกันภัย

   ‒     มีทักษะด้านการสื่อสาร

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: