เจ้าหน้าที่การเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)

Date: 16-Mar-2019

Location: Mueng, TH, 25000

Apply now »

URGENTLY REQUIRED !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→จัดทำรายงานบัญชีและรวมงบการเงินสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ถูกต้องและทันตามกำหนด

→ตรวจสอบบัญชีของสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามนโยบายบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

→จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ และติดตามเอกสารบัญชีนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารบัญชีที่นำส่งตรวจสอบหน่วยงานสำนักงานตรวจสอบบัญชีและกรมสรรพากร

→ควบคุม ตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท ทั้งสินค้า  อาคารสำนักงาน รถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงวัสดุ-อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

→งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

‒ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือการเงิน

‒มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินมาก่อน

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร โทร. 02-785-555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »