แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด (ชลบุรี)

วันที่: 17 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Mueng, TH, 20000

บริษัท: ThaiBev Group

หน้าที่และความรับผิดชอบ / Responsibilities

1.วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
2.กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้าน ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร / Qualifications

1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม  ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
3.มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
4.มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้