แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

วันที่: 20 ต.ค. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: Nampong, TH, 40310

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักร บรรจุ สุรา สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษารวมถึงดำเนินการตามระบบมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักร ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมปริมาณการใช้พัสดุประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • รายงานความผิดปกติของเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักบรรจุเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุพร้อมทั้งร่วมทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษากับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • รักษาทรัพย์สินของแผนกบรรจุสุรา
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านการบรรจุสุราเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการบริหารงานทั่วไป
 • มีความรู้ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสิฌากานต์ พลอาสา   โทร. 043-441-013 ต่อ 2018

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110