แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 5 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Phra Nakhon Sr\i Ayutthaya, TH, 13000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
URGENTLY REQUIRED !!!
หน้าที่และความรับผิดชอบ
→    ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
→    ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
→    จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
→    รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงานที่ตรวจสอบ
→    จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบสรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
→    ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามมาตรฐานฯ 
 

คุณสมบัติ
Educations Background (การศึกษา)
•    ปริญญาตรีสาขาการบัญชี  บริหารธุรกิจ

Professional Experiences(ประสบการณ์การทำงาน)
•    มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 0-2ปี
 

ติดต่อสอบถาม
คุณกฤตนู กุลธนภักดี    โทร. 02-078-5986
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์  62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110