System Analyst Specialist

Date: 13-Jun-2019

Location: TH

Apply now »

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

- ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างชัดเจน ในการกำหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลตามที่กำหนด

 - สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับพัฒนาหน่วยงานและองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องแม่นยำ
 - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอด และตอบปัญหาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นประโยชน์
 - ประสานงานการทำงานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การพัฒนา Application โดยใช้ภาษา #C, VB.NET, JAVAScript ที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้า 
 
 
ผู้ติดต่อ 
 
คุณปานขวัญ โทร. 02-785-5555 #4558 
สำนักทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply now »
Find similar jobs: