System Analyst Specialist

Date: 29-Nov-2018

Location: TH

Apply now »

- ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างชัดเจน ในการกำหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลตามที่กำหนด

 - สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ด้วยเทคนิคต่างๆ พร้อมเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับพัฒนาหน่วยงานและองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องแม่นยำ
 - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอด และตอบปัญหาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นประโยชน์
 - ประสานงานการทำงานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 

Apply now »
Find similar jobs: