แชร์ตำแหน่งงานนี้

Wholesales & OMT & Special Channel Section Head - R7

วันที่: 27 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

บริษัท: ThaiBev Group

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ :

• จัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี (Annual Sales Operation Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานของแผนก Wholesales & OMT ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท

• วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของ Wholesales & OMT (งบประมาณการบริหารร้านค้า) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัทในภาพรวม

การบริหารการขายช่องทาง Wholesales & OMT และช่องทางการขายพิเศษ:

• ร่วมประชุมกับฝ่ายการขาย  การตลาด  หัวหน้าภาค เพื่อสรุปยอดเป้าการขาย, งบประมาณสนับสนุนร้านค้า พร้อมทั้งรับเป้าการขายรายปี

• ถ่ายทอดนโยบายการขาย/การตลาด สำหรับสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

• ให้แนวทางในการกำหนดการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืมร้านค้า, การตรวจสอบอายุลูกหนี้ เป็นต้น

• กำหนดแนวทางในการปฏิบัติการขายที่รัดกุม และ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น  การเบิกสินค้า การส่งสินค้า ให้กับร้านค้าตามสายขายที่กำหนดไว้

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและคู่ค้า Wholesales & OMT และช่องทางการขายพิเศษ:

• กำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว  โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม

• ตรวจเยี่ยมลูกค้า/คู่ค้า ตามตารางที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ติดตาม ตรวจสอบ ผลการแก้ปัญหา หรือ ข้อเสนอแนะ ในประเด็นการขายและการตลาด ในแต่ละพื้นที่

 

การส่งเสริมกิจกรรมการขาย :

• ถ่ายทอดนโยบายการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ได้รับมาจากฝ่ายการขาย/ฝ่ายการตลาด  ให้กับหัวหน้าภาค  หัวหน้าเขต  พนักงานขาย และ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติ

• ร่วมวางแผนกิจกรรมการขาย กิจกรรมสัมพันธ์ และปฏิบัติตามแผนงานการขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทาง การขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

• กำหนดแนวทางในการอนุมัติการใช้ และ เบิกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

• พิจารณายอดขายของสินค้าที่จัดทำ Promotion ในขณะนั้น พร้อมส่งเป็นรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

• ให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุน โดยดูจาก งบประมาณต่อยอดขาย

• ศึกษาและติดตามกิจกรรมการตลาดของคู่แข่ง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่รับผิดชอบ